مربی نورمحمد کوچک نژاد
210
27
36
20
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
شیتیل از 8 تا 28 باباجان شیرمحمدلی عنایت اله قولرعطا 1700 0.0 10 / 10 01:54.110 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
شیتیل از 8 تا 52 باباجان شیرمحمدلی عبدالرحیم آرامیده 1500 0.0 6 / 7 01:46.650 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
سکویا هندیکاپ حاج ارازقلی شوروی عبداله قولرعطا 1500 53.0 6 / 6 01:41.850 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
گودبابا از 10 تا 28 کاکش آزمون عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 8 / 10 01:01.750 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
شیتیل از 10 تا 140 باباجان شیرمحمدلی ستار مهرانی 1500 0.0 4 / 11 01:45.730 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
سکویا هندیکاپ حاج ارازقلی شوروی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 4 / 5 01:02.140 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
گودبابا از 0 تا 10 کاکش آزمون عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 3 / 5 01:04.670 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
شیتیل از 8 تا 42 باباجان شیرمحمدلی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 9 01:04.100 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
گودبابا از 8 تا 28 کاکش آزمون عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 5 / 11 01:04.700 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
سکویا هندیکاپ حاج ارازقلی شوروی محمد خوجملی 1000 55.0 5 / 5 01:02.700 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
شیتیل از 0 تا 44 صمدبردی صداقت محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 11 01:03.530 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
سکویا از 54 تا 80 حاج ارازقلی شوروی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 5 00:58.660 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مهسا از 10 تا 62 نجیب الله طعنه 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مهسا از 10 تا 248 رحمت جیواد 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سکویا هندیکاپ جلیل مفیدی محمد خوجملی 1000 53.0 6 / 6 01:00.950 -