مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
شیتیل باباجان شیرمحمدلی عنایت اله قولرعطا 1700 0.0 10 01:54.110
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
شیتیل باباجان شیرمحمدلی عبدالرحیم آرامیده 1500 0.0 6 01:46.650
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
سکویا حاج ارازقلی شوروی عبداله قولرعطا 1500 53.0 6 01:41.850
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
گودبابا کاکش آزمون عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 8 01:01.750
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
شیتیل باباجان شیرمحمدلی ستار مهرانی 1500 0.0 4 01:45.730
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
سکویا حاج ارازقلی شوروی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 4 01:02.140
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
گودبابا کاکش آزمون عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 3 01:04.670
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
شیتیل باباجان شیرمحمدلی ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:04.100
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
گودبابا کاکش آزمون عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 5 01:04.700
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
سکویا حاج ارازقلی شوروی محمد خوجملی 1000 55.0 5 01:02.700
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
شیتیل صمدبردی صداقت محمد خوجملی 1000 0.0 1 01:03.530
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
سکویا حاج ارازقلی شوروی محمد خوجملی 1000 0.0 1 00:58.660
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مهسا نجیب الله طعنه 1000 0.0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مهسا رحمت جیواد 1000 0.0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سکویا جلیل مفیدی محمد خوجملی 1000 53.0 6 01:00.950