مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
مایه اسکندر حاجی محمد اسکندرلی یاسر جرجانی 2200 54.0 1 02:41.610
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
مایه اسکندر حاجی محمد اسکندرلی عبدالناصر قزل 1500 52.0 5 01:55.180
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
غوغا مسلم گوگ نژاد محمد خوجملی 1500 54.0 3 01:52.810
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مایه اسکندر حاجی محمد اسکندرلی عبداله قولرعطا 1500 56.0 4 01:54.780
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مایه اسکندر شیر محمد اسکندرلی احمد پقه 1000 52.0 4 01:06.220
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
غوغا مسلم گوگ نژاد یاسر جرجانی 1000 60.0 3 01:08.740
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مایه اسکندر شیر محمد اسکندرلی احمد پقه 1000 60.0 1 01:07.550