مربی خوجه حاجی گوگ نژاد
134
12
12
13
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
مایه اسکندر هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی یاسر جرجانی 2200 54.0 1 / 6 02:41.610 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
مایه اسکندر هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی عبدالناصر قزل 1500 52.0 5 / 6 01:55.180 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
غوغا هندیکاپ مسلم گوگ نژاد محمد خوجملی 1500 54.0 3 / 7 01:52.810 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مایه اسکندر هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی عبداله قولرعطا 1500 56.0 4 / 7 01:54.780 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مایه اسکندر هندیکاپ شیر محمد اسکندرلی احمد پقه 1000 52.0 4 / 6 01:06.220 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
غوغا از 14 تا 42 مسلم گوگ نژاد یاسر جرجانی 1000 60.0 3 / 7 01:08.740 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مایه اسکندر از 14 تا 42 شیر محمد اسکندرلی احمد پقه 1000 60.0 1 / 7 01:07.550 -