مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
لیوزا ثمانه خراسانی امین محمدی 2200 52.0 6 02:26.480
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
تاج محل باشگاه سوارکاری عقیق امین محمدی 2200 52.0 2 02:23.410
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
لیوزا ثمانه خراسانی احمد پقه 1000 51.0 5 01:01.250
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تاج محل باشگاه سوارکاری عقیق احمد پقه 1000 0.0 1 01:01.830
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
لیوزا ثمانه خراسانی یاسر جرجانی 1500 50.0 4 01:42.380
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
تاج محل باشگاه سوارکاری عقیق 1000 0.0
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
لیوزا ثمانه خراسانی عنایت اله قولرعطا 1000 52.0 7 01:00.490