مربی خان محمد چپرلی
281
33
33
38
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
باریت هندیکاپ مهندس ضیایی قربان محمد اودک 2200 54.0 2 / 6 02:43.170 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
خشنود هندیکاپ اراز قلیچ بهلکه مصطفی عطایی 1700 52.0 5 / 6 02:12.870 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
باریت هندیکاپ مهندس ضیایی عنایت اله قولرعطا 1500 52.0 6 / 6 02:00.080 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
گل صحرا از 0 تا 26 حاجی چپرلی علی رجال 1000 0.0 2 / 10 01:08.250 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
خشنود از 0 تا 26 اراز قلیچ بهلکه یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:07.580 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آی آرا از 10 تا 140 بایرام گلدی کسلخه فیض الله رجال 1500 0.0 10 / 11 01:49.330 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
باریت هندیکاپ مهندس ضیایی یاسر جرجانی 1500 53.0 2 / 7 01:51.570 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
خوش سقر 2 از 0 تا 30 اسلام عطایی مصطفی عطایی 1000 0.0 1 / 12 01:12.030 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آی آرا از 8 تا 42 بایرام گلدی کسلخه یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 01:04.930 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
باریت از 0 تا 30 مهندس ضیایی یاسر جرجانی 1500 0.0 1 / 6 01:59.550 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
باریت از 10 تا 30 مهندس ضیایی یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 7 01:09.310 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
خشنود از 2 تا 18 اراز قلیچ بهلکه 1550 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
چانگ آرا از 2 تا 18 حاج ستارچوری مصطفی عطایی 1550 0.0 5 / 6 02:04.610 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گل صحرا مبتدی نبرده قربان دوردی نوبری یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 12 01:10.700 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
باریت از 14 تا 42 مهندس ضیایی قربان محمد اودک 1000 55.0 7 / 7 01:11.480 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
خشنود از 2 تا 78 اراز قلیچ بهلکه یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 9 01:11.630 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
چانگ آرا از 2 تا 78 حاج ستارچوری مصطفی عطایی 1000 0.0 8 / 9 01:14.260 -