مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری یاسر جرجانی 2200 54.0 5 02:21.810
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری احمد پقه 1500 0.0 6 01:50.360
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 2 01:01.870
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری محمود قولرعطا 1550 0.0 1 01:45.390
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1500 0.0 4 01:45.180
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 00:59.600
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1600 54.0 3 01:46.263
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری احمد پقه 1550 0.0 5 01:46.020
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری احمد پقه 1000 0.0 3 01:01.160