مربی بایرام دردی سلاقی
59
2
4
11
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
توفنده هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری یاسر جرجانی 2200 54.0 5 / 8 02:21.810 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سماگل از 4 تا 26 سماگل وصحراگل ایگدری احمد پقه 1500 0.0 6 / 7 01:50.360 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
توفنده از 46 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 6 01:01.870 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
توفنده از 46 تا 96 عیدمحمدوآشوربای ایگدری محمود قولرعطا 1550 0.0 1 / 11 01:45.390 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
توفنده از 40 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1500 0.0 4 / 7 01:45.180 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
توفنده از 38 تا 58 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 9 00:59.600 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
توفنده هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالناصر قزل 1600 54.0 3 / 6 01:46.263 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
توفنده از 24 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری احمد پقه 1550 0.0 5 / 8 01:46.020 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توفنده 28-40 عیدمحمدوآشوربای ایگدری احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:01.160 -