مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آی پاره بهمن یلمه یعقوب کم 1700 50.0 4 02:04.610
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
سپهسالار غیاث قزل 1500 0.0
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
طوفان 2 سیدشعبان سیدین یعقوب کم 1000 0.0 10 01:02.110
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
سپهسالار کاکا قزل یعقوب کم 1500 0.0 6 01:47.180
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی پاره بهمن و ابراهیم یلمه ستار مهرانی 1000 0.0 5 01:10.590
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سپهسالار کاکا قزل عبدالناصر قزل 1550 0.0 4 01:44.230
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
سپهسالار کاکا قزل کمال دالی جه عطا 1550 0.0 6 01:47.720
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
طوفان 2 سیدشعبان سیدین احمد پقه 1600 0.0 8 01:51.830
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
آی پاره میکائیل وحکیم یلمه عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 01:10.100
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوفان 2 سیدشعبان سیدین احمد پقه 1550 0.0 3 01:46.820
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سپهسالار مسعود پوری عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 01:02.390