مربی الیاس زارعی کسلخه
238
15
18
33
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آی پاره هندیکاپ بهمن یلمه یعقوب کم 1700 50.0 4 / 6 02:04.610 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
سپهسالار از 8 تا 52 غیاث قزل 1500 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
طوفان 2 از 10 تا 28 سیدشعبان سیدین یعقوب کم 1000 0.0 10 / 10 01:02.110 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
سپهسالار از 10 تا 140 کاکا قزل یعقوب کم 1500 0.0 6 / 11 01:47.180 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی پاره از 8 تا 50 بهمن و ابراهیم یلمه ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 9 01:10.590 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سپهسالار از 10 تا 100 کاکا قزل عبدالناصر قزل 1550 0.0 4 / 9 01:44.230 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
سپهسالار از 8 تا 38 کاکا قزل کمال دالی جه عطا 1550 0.0 6 / 11 01:47.720 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
طوفان 2 از 16 تا 40 سیدشعبان سیدین احمد پقه 1600 0.0 8 / 10 01:51.830 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
آی پاره از 8 تا 78 میکائیل وحکیم یلمه عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 / 7 01:10.100 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوفان 2 از 8 تا 28 سیدشعبان سیدین احمد پقه 1550 0.0 3 / 9 01:46.820 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سپهسالار از 10 تا 248 مسعود پوری عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 / 9 01:02.390 -