مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
آرامه محمد مرغوب بی نام 1000 0.0 2 01:00.270