مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
جینو شریف و طاها یلقی عبدالناصر قزل 1550 0.0 8 01:47.950
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
ماه ثانی عبدالرشید برهان عبدالناصر قزل 1000 0.0 10 01:05.940
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
شادیاد حامد سالاری توماچ عبدالناصر قزل 1000 0.0
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
جینو نور محمد پقه اسماعیل کوچکی 1000 0.0 4 01:06.270
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
ماه ثانی عبدالرشید برهان اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 01:07.440