مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
کورلین معین وآرمین جیواد محمد خوجملی 1000 0.0 5 01:06.440
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
بلی فیل آرش قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 5 01:02.690
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
کورلین معین وآرمین جیواد محمد خوجملی 1000 0.0 7 01:08.240
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
22بهمن مدیحه و خلیل خلیقی محمد خوجملی 1000 0.0 9 01:06.920