مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
فیروزه ایوب رستگار عید محمد غراوی 1000 0.0 6 01:02.180
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
صحراناز قادیر گل چشمه مهرداد خوجملی 1000 0.0 5 01:10.960
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
فیروزه ایوب رستگار ستار مهرانی 1000 0.0 5 01:02.220
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
فیروزه ایوب رستگار عید محمد غراوی 1000 0.0 2 01:02.300
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فیروزه ایوب رستگار بنیامین جرجانی 1200 51.0 3 01:13.010
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
رویال کلاسیک امیرعلی عرب 1000 55.0
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
رویال کلاسیک امیرعلی عرب 1200 54.0 4 01:14.220
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
فیروزه ایوب رستگار 1550 51.0 9 01:43.750
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
رویال کلاسیک امیرعلی عرب کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 01:01.040
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
فیروزه ایوب رستگار کمال دالی جه عطا 1200 51.0 1 01:13.570
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رویال کلاسیک امیرعلی عرب کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 01:01.310
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
صحراناز قادیر گل چشمه کمال صالح پور 1000 0.0 9 01:12.870
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
فیروزه ایوب رستگار کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 01:03.510
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
رویال کلاسیک امیرعلی عرب ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 01:03.330
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
فیروزه ایوب رستگار عید محمد غراوی 1000 0.0 3 01:03.420