مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
دازتاجر حاجی عطا جرجانی پیمان قلرعطا 1000 53 5 01:03.34
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دازتاجر محمد تیرغم و کاکاجان جرجانی پیمان قلرعطا 1000 53 9 01:07.48
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دازتاجر سنان و ثوبان جرجانی رامین قهرمان 1200 53 8 01:17.91
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دازتاجر ادیبه و تالیا جرجانی رامین قهرمان 1000 52 2 01:05.92
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازتاجر عطا حاجی جرجانی محمد خوجملی 1000 52 6 01:06.25
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
دازتاجر عطا حاجی جرجانی عید محمد غراوی 1000 52 7 01:06.40