مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد پهلوان عظیم تراچ آرمین آق آتابای 1200 53.0 2 01:11.880
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتی دنسر شاگلدی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1600 54.0 7 01:46.110
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آژدر صادق پقه امیر مختومی 1600 53.0 7 01:44.530
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گوهرناز جمال الدین ایری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 01:00.990
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1550 52.0 2 01:38.910
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا آرمین آق آتابای 1550 53.0 7 01:40.570
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آژدر ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 53.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 01:02.310
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گوهرناز جمال الدین ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 01:02.330
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آژدر ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 52.0 1 01:01.870
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرشا کریم چوگان 1200 56.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی عید محمد غراوی 1000 52.0 8 01:02.290
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1200 50.0 6 01:14.750
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 57.0 6 01:01.340
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گوهرناز کاکا ارازی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 01:01.150
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 01:03.150
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 55.0 2 01:00.330
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرشا کریم چوگان 1600 55.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دنیلا عبدالخالق پوریان عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 2 01:02.880
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گوهرناز کاکا ارازی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 2 01:14.940
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 01:02.950
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گوهرناز کاکا ارازی جواد آچاک 1000 52.0 4 01:04.850
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایرانیکا عزیز الله کر امیر مختومی 1000 50.0 8 01:05.020
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده عید محمد غراوی 1000 50.0 2 01:04.570
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 01:05.100
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
وفا خالق عبدالخالق رهنی عبدالرحیم آرامیده 1550 53.0 3 01:42.390
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1550 52.0 2 01:40.210
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 01:05.550
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 7 01:15.300
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیگان مهدی کر محمد خوجملی 1200 52.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 5 01:03.450
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1200 56.0 2 01:14.100
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آژدر ملا احمد تراچ عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 10 01:07.650
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیگان طاهر کر عید محمد غراوی 1200 52.0 12 01:18.310
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
وفا خالق بهروز بایی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 3 01:14.830
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 01:01.930
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیگان طاهر کر محمد خوجملی 1000 52.0 7 01:04.280
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده آق اویلی بشگرد 1000 50.0 10 01:08.100
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وفا خالق بهروز بایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 01:03.720