مربی اراز قربان اونق
508
58
70
62
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد از 24 تا 32 امتیاز پهلوان عظیم تراچ آرمین آق آتابای 1200 53.0 2 / 9 01:11.880 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتی دنسر از 16 تا 22 امتیاز شاگلدی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1600 54.0 7 / 10 01:46.110 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آژدر از 8 تا 14 امتیاز صادق پقه امیر مختومی 1600 53.0 7 / 9 01:44.530 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گوهرناز از 16 تا 22 امتیاز جمال الدین ایری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 / 8 01:00.990 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سیتی دنسر از 16 تا 22 امتیاز حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1550 52.0 2 / 9 01:38.910 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد از 16 تا 22 امتیاز عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا آرمین آق آتابای 1550 53.0 7 / 9 01:40.570 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آژدر از 8 تا 12 امتیاز ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 53.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دنیلا از 8 تا 12 امتیاز هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 9 01:02.310 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گوهرناز از 16 تا 22 امتیاز جمال الدین ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 / 12 01:02.330 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آژدر از 2 تا 4 امتیاز ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 52.0 1 / 10 01:01.870 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرشا از 38 تا 46 امتیاز کریم چوگان 1200 56.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سیتی دنسر از 16 تا 22 امتیاز حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 9 01:02.290 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دنیلا از 8 تا 14امتیاز هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1200 50.0 6 / 8 01:14.750 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرشا از 36 تا 48 امتیاز کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 57.0 6 / 9 01:01.340 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گوهرناز از 16 تا 22 امتیاز کاکا ارازی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 / 8 01:01.150 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آژدر از 2 تا 6 امتیاز ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 9 01:03.150 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آرشا از 36 تا 48 امتیاز کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 55.0 2 / 6 01:00.330 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرشا از 36 تا 46 امتیاز کریم چوگان 1600 55.0 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دنیلا از 2 تا 6 امتیاز عبدالخالق پوریان عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 2 / 12 01:02.880 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گوهرناز از 8 تا 14 امتیاز کاکا ارازی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 2 / 9 01:14.940 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرشا از 36 تا 46 امتیاز کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 / 6 01:02.950 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گوهرناز از 8 تا 14 امتیاز کاکا ارازی جواد آچاک 1000 52.0 4 / 11 01:04.850 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایرانیکا از 16 تا 22 امتیاز عزیز الله کر امیر مختومی 1000 50.0 8 / 11 01:05.020 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دنیلا مبتدی و نبرده هیفا اراز گلدی زاده عید محمد غراوی 1000 50.0 2 / 10 01:04.570 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آژدر مبتدی و نبرده ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:05.100 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
وفا خالق از 16 تا 22 امتیاز عبدالخالق رهنی عبدالرحیم آرامیده 1550 53.0 3 / 10 01:42.390 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرشا هندیکاپ کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1550 52.0 2 / 6 01:40.210 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آژدر مبتدی و نبرده ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 10 01:05.550 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیتی دنسر از 16 تا 22 امتیاز مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 7 / 8 01:15.300 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیگان از 16 تا 22 امتیاز مهدی کر محمد خوجملی 1200 52.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتی دنسر از 16 تا 22 امتیاز مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 5 / 6 01:03.450 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرشا از 24 تا 34 امتیاز کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1200 56.0 2 / 7 01:14.100 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آژدر مبتدی و نبرده ملا احمد تراچ عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 10 / 10 01:07.650 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیگان از 16 تا 12 امتیاز طاهر کر عید محمد غراوی 1200 52.0 12 / 12 01:18.310 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
وفا خالق از 16 تا 12 امتیاز بهروز بایی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 3 / 12 01:14.830 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرشا از 24 تا 34 امتیاز کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 / 7 01:01.930 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیگان از 16 تا 22 امتیاز طاهر کر محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 8 01:04.280 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنیلا مبتدی و نبرده هیفا اراز گلدی زاده آق اویلی بشگرد 1000 50.0 10 / 11 01:08.100 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وفا خالق از 16 تا 20 امتیاز بهروز بایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 / 11 01:03.720 -