مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد پهلوان عظیم تراچ آرمین آق آتابای 1200 53 2 01:11.88
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آژدر صادق پقه امیر مختومی 1600 53 7 01:44.53
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتی دنسر شاگلدی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1600 54 7 01:46.11
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گوهرناز جمال الدین ایری آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:00.99
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا آرمین آق آتابای 1550 53 7 01:40.57
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی امیر مختومی 1550 52 2 01:38.91
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آژدر ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 53
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرشا کریم چوگان 1200 56
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آژدر ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 52 1 01:01.87
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گوهرناز جمال الدین ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 01:02.33
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 01:02.31
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی عید محمد غراوی 1000 52 8 01:02.29
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 57 6 01:01.34
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده عبدالرحیم آرامیده 1200 50 6 01:14.75
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گوهرناز کاکا ارازی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 01:01.15
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 55 2 01:00.33
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:03.15
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرشا کریم چوگان 1600 55
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دنیلا عبدالخالق پوریان عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 01:02.88
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گوهرناز کاکا ارازی آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:14.94
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایرانیکا عزیز الله کر امیر مختومی 1000 50 8 01:05.02
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گوهرناز کاکا ارازی جواد آچاک 1000 52 4 01:04.85
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 54 3 01:02.95
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:05.10
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده عید محمد غراوی 1000 50 2 01:04.57
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
وفا خالق عبدالخالق رهنی عبدالرحیم آرامیده 1550 53 3 01:42.39
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آژدر ملا احمد تراچ نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:05.55
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1550 52 2 01:40.21
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 7 01:15.30
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیگان مهدی کر محمد خوجملی 1200 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
وفا خالق بهروز بایی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 3 01:14.83
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیگان طاهر کر عید محمد غراوی 1200 52 12 01:18.31
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آژدر ملا احمد تراچ عبدالرحیم آرامیده 1000 52 10 01:07.65
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1200 56 2 01:14.10
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 01:03.45
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرشا کریم چوگان آق اویلی بشگرد 1000 56 4 01:01.93
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیگان طاهر کر محمد خوجملی 1000 52 7 01:04.28
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده آق اویلی بشگرد 1000 50 10 01:08.10
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وفا خالق بهروز بایی آق اویلی بشگرد 1000 52 5 01:03.72