مربی رحیم بردی مهرانی
1265
281
197
163
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوکی ناز از 8 تا 14 امتیاز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1600 51.0 2 / 6 01:45.500 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شلیک از 24 تا 32 امتیاز غفور پقه ستار مهرانی 1200 52.0 8 / 9 01:13.270 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منوکید از 8 تا 14 امتیاز ناصر و محمد امین و عدنان بابائی ستار مهرانی 1600 55.0 1 / 9 01:41.070 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تایم هج از 16 تا 22 امتیاز جمیل عاشوری آق اویلی بشگرد 1000 53.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آتام از 8 تا 14 امتیاز حاج خلیل مختومی 1550 52.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
شلیک از 16 تا 22 امتیاز عبدالوهاب پقه بنیامین جرجانی 1550 55.0 3 / 9 01:39.160 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تایفون از 16 تا 22 امتیاز آرمین قزل بنیامین جرجانی 1200 55.0 1 / 10 01:12.430 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوکی ناز از 8 تا 14 امتیاز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1550 51.0 4 / 7 01:41.660 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تایفون از 16 تا 22 امتیاز آرمین قزل 1550 55.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
لاکی بویز از 36 تا 46 امتیاز عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1550 52.0 3 / 7 01:37.800 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
منوکید از 8 تا 12 امتیاز عبدالله بابایی بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 / 8 01:00.810 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سرگل2 از 2 تا 6 امتیاز محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 9 01:03.480 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آتام از 8 تا 12 امتیاز حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سرگل2 از 2 تا 4 امتیاز محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 10 01:04.350 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ماه سلطان هندیکاپ مهرشاد و متین توماچ 1600 50.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرگار از 16 تا 22 امتیاز میکائیل جان کردی بنیامین جرجانی 1000 53.0 7 / 9 01:01.620 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شلیک از 16 تا 22 امتیاز عبدالوهاب پقه 1000 55.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اوکی ناز از 0 تا 6 امتیاز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 1 / 6 01:14.430 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تایم هج از 16 تا 22 امتیاز جمیل عاشوری بنیامین جرجانی 1200 53.0 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سام از 8 تا 14امتیاز طاهر امیری 1200 52.0 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلسا از 8 تا 14امتیاز ناصر کلته بنیامین جرجانی 1200 53.0 2 / 8 01:13.500 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اورگیت از 8 تا 12امتیاز حسام شهرکردی ستار مهرانی 1200 52.0 2 / 7 01:12.140 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شلیک از 16 تا 22 امتیاز عبدالوهاب پقه نورمحمد بهادر 1200 53.0 2 / 8 01:12.910 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پرگار از 16 تا 22 امتیاز نعمت الله بستان سرا بنیامین جرجانی 1200 53.0 7 / 8 01:13.630 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ماه سلطان از 50 تا 62 امتیاز مهرشاد و متین توماچ بنیامین جرجانی 1000 50.0 8 / 8 01:02.030 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بلک حمید از 8 تا 14 امتیاز حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1200 55.0 3 / 8 01:14.430 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تایفون از 16 تا 22 امتیاز آرمین قزل ستار مهرانی 1600 55.0 5 / 7 01:44.490 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اورگیت از 8 تا 14 امتیاز حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 5 01:01.020 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اوکی ناز از 0 تا 4 امتیاز دکتر اوکتای یگان محمدی مهران عطا 1000 50.0 3 / 10 01:02.350 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تایم هج از 18 تا 22 امتیاز جمیل عاشوری 1600 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تایفون از 16 تا 22 امتیاز آرمین قزل بنیامین جرجانی 1000 55.0 6 / 8 01:02.590 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شلیک از 16 تا 22 امتیاز حاجی قربان بابکی نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 / 9 01:01.070 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پرگار از 16 تا 22 امتیاز حاجی مراد کردی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 9 01:01.060 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آتام از 8 تا 14امتیاز حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 8 01:02.640 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ریحانا از 36 تا 48 امتیاز مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56.0 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سام از 8 تا 14امتیاز طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 10 01:02.110 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اورگیت از 8 تا 14امتیاز حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52.0 8 / 10 01:01.440 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لاکی بویز هندیکاپ عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1200 52.0 3 / 6 01:10.610 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بلک حمید از 8 تا 14 امتیاز حمید رضا دانیالی بنیامین جرجانی 1600 55.0 4 / 9 01:44.970 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آرتمن پرویز مبتدی و نبرده عبدالکریم کشمیری مسعود ارمشی 1000 52.0 11 / 11 01:09.530 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن ری مبتدی و نبرده بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52.0 8 / 11 01:05.490 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن ری مبتدی و نبرده بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52.0 6 / 10 01:07.090 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوچینی از 24 تا 34 امتیاز امیر حسین اسلام کیش بنیامین جرجانی 1200 50.0 4 / 4 01:15.770 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آتام از 8 تا 14 امتیاز حاج خلیل مختومی 1000 52.0 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اوکی ناز از 2 تا 6 امتیاز دکتر اوکتای یگان محمدی بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 / 9 01:05.500 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سام از 8 تا 14امتیاز طاهر امیری 1200 52.0 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دازقوش از 16 تا 22 امتیاز ابراهیم پقه ستار مهرانی 1550 52.0 5 / 10 01:42.560 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتام مبتدی و نبرده حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 10 01:03.540 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شلیک از 16 تا 22 امتیاز پهلوان رضا توماچ بنیامین جرجانی 1200 53.0 4 / 7 01:14.320 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کوچینی از 24 تا 34 امتیاز خانم شفا بخش 1200 50.0 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بلک حمید از 0 تا 6 امتیاز حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1550 55.0 1 / 5 01:44.680 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماه سلطان هندیکاپ فرزاد کاظمی(کاکاجان) جواد آچاک 1200 50.0 7 / 9 01:13.950 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی جواد آچاک 1200 53.0 5 / 9 01:16.300 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شلیک از 16 تا 22 امتیاز غفور پقه جواد آچاک 1200 53.0 4 / 8 01:14.560 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آل مرد از 16 تا 22 امتیاز ملا احمد تراج 1200 53.0 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اورگیت از 8 تا 12امتیاز حسام شهرکردی ستار مهرانی 1000 52.0 5 / 9 01:02.050 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ماه سلطان از 36 تا 48 امتیاز فرزاد کاظمی(کاکاجان) بنیامین جرجانی 1200 55.0 2 / 7 01:13.310 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ماه گون از 8 تا 14امتیاز مرحوم حاج یارجان جعفربای 1200 55.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شلیک از 16 تا 22 امتیاز عبدالوهاب پقه کمال دالی جه عطا 1000 53.0 6 / 6 01:04.820 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قلیچ بابا هندیکاپ حاج رشید سالاری توماج پیمان قلرعطا 1200 53.0 7 / 9 01:14.490 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سام مبتدی و نبرده طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 10 01:03.810 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ریحانا از 36 تا 48 امتیاز مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56.0 4 / 7 01:02.320 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ماه سلطان از 36 تا 48 امتیاز رضا اونق و کاکاجان سالاری جواد آچاک 1000 55.0 5 / 7 01:02.370 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازقوش از 16 تا 12 امتیاز ابراهیم پقه بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 / 12 01:15.340 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون از 8 تا 14امتیاز مرحوم حاج یارجان جعفربای آرمین آق آتابای 1000 55.0 8 / 12 01:04.190 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ریحانا هندیکاپ مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50.0 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی از 24 تا 34 امتیاز خانم شفا بخش آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 / 9 01:02.760 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیدینا از 16 تا 22 امتیاز محمد میرزاعلی و حامد پقه 1000 50.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام مبتدی و نبرده طاهر امیری آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 11 01:05.350 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا از 24 تا 34 امتیاز محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 / 9 01:07.240 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
طوبی از 16 تا 20 امتیاز حاج گلدی آخوند تراج 1000 52.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ماه گون از 16 تا 20 امتیاز دکتر میکاییل جعفربای متین مهرانی 1000 52.0 9 / 11 01:04.340 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ماه سلطان از 40 تا 48 امتیاز حلیم حاجی توماچ 1000 53.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا از 40 تا 48 امتیاز مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 / 5 01:02.480 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز از 4 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 51.0 6 / 9 01:05.020 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
تومیریس از 24 تا 32 امتیاز محمد ارمیا چیره نور 1000 53.0 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ریحانا هندیکاپ مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات مبتدی و نبرده بلال کر آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 9 01:08.280 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد از 16 تا 20 امتیاز ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 7 01:03.120 -