مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1600 51.0 2 01:45.500
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شلیک غفور پقه ستار مهرانی 1200 52.0 8 01:13.270
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منوکید ناصر و محمد امین و عدنان بابائی ستار مهرانی 1600 55.0 1 01:41.070
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تایم هج جمیل عاشوری آق اویلی بشگرد 1000 53.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آتام حاج خلیل مختومی 1550 52.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
شلیک عبدالوهاب پقه بنیامین جرجانی 1550 55.0 3 01:39.160
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تایفون آرمین قزل بنیامین جرجانی 1200 55.0 1 01:12.430
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1550 51.0 4 01:41.660
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تایفون آرمین قزل 1550 55.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1550 52.0 3 01:37.800
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
منوکید عبدالله بابایی بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 01:00.810
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سرگل2 محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 01:03.480
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سرگل2 محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 01:04.350
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ماه سلطان مهرشاد و متین توماچ 1600 50.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرگار میکائیل جان کردی بنیامین جرجانی 1000 53.0 7 01:01.620
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شلیک عبدالوهاب پقه 1000 55.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 1 01:14.430
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تایم هج جمیل عاشوری بنیامین جرجانی 1200 53.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سام طاهر امیری 1200 52.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلسا ناصر کلته بنیامین جرجانی 1200 53.0 2 01:13.500
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اورگیت حسام شهرکردی ستار مهرانی 1200 52.0 2 01:12.140
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شلیک عبدالوهاب پقه نورمحمد بهادر 1200 53.0 2 01:12.910
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پرگار نعمت الله بستان سرا بنیامین جرجانی 1200 53.0 7 01:13.630
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ماه سلطان مهرشاد و متین توماچ بنیامین جرجانی 1000 50.0 8 01:02.030
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بلک حمید حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1200 55.0 3 01:14.430
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تایفون آرمین قزل ستار مهرانی 1600 55.0 5 01:44.490
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اورگیت حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 01:01.020
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی مهران عطا 1000 50.0 3 01:02.350
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تایم هج جمیل عاشوری 1600 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تایفون آرمین قزل بنیامین جرجانی 1000 55.0 6 01:02.590
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شلیک حاجی قربان بابکی نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 01:01.070
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پرگار حاجی مراد کردی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 01:01.060
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 01:02.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سام طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 01:02.110
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اورگیت حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52.0 8 01:01.440
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1200 52.0 3 01:10.610
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بلک حمید حمید رضا دانیالی بنیامین جرجانی 1600 55.0 4 01:44.970
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آرتمن پرویز عبدالکریم کشمیری مسعود ارمشی 1000 52.0 11 01:09.530
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن ری بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52.0 8 01:05.490
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن ری بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52.0 6 01:07.090
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوچینی امیر حسین اسلام کیش بنیامین جرجانی 1200 50.0 4 01:15.770
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آتام حاج خلیل مختومی 1000 52.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 01:05.500
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سام طاهر امیری 1200 52.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دازقوش ابراهیم پقه ستار مهرانی 1550 52.0 5 01:42.560
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 01:03.540
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شلیک پهلوان رضا توماچ بنیامین جرجانی 1200 53.0 4 01:14.320
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کوچینی خانم شفا بخش 1200 50.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بلک حمید حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1550 55.0 1 01:44.680
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) جواد آچاک 1200 50.0 7 01:13.950
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی جواد آچاک 1200 53.0 5 01:16.300
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شلیک غفور پقه جواد آچاک 1200 53.0 4 01:14.560
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آل مرد ملا احمد تراج 1200 53.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اورگیت حسام شهرکردی ستار مهرانی 1000 52.0 5 01:02.050
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) بنیامین جرجانی 1200 55.0 2 01:13.310
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای 1200 55.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شلیک عبدالوهاب پقه کمال دالی جه عطا 1000 53.0 6 01:04.820
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج پیمان قلرعطا 1200 53.0 7 01:14.490
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سام طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 01:03.810
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56.0 4 01:02.320
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ماه سلطان رضا اونق و کاکاجان سالاری جواد آچاک 1000 55.0 5 01:02.370
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازقوش ابراهیم پقه بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 01:15.340
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای آرمین آق آتابای 1000 55.0 8 01:04.190
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی خانم شفا بخش آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 01:02.760
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیدینا محمد میرزاعلی و حامد پقه 1000 50.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام طاهر امیری آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:05.350
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 01:07.240
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
طوبی حاج گلدی آخوند تراج 1000 52.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ماه گون دکتر میکاییل جعفربای متین مهرانی 1000 52.0 9 01:04.340
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ماه سلطان حلیم حاجی توماچ 1000 53.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 01:02.480
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 51.0 6 01:05.020
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
تومیریس محمد ارمیا چیره نور 1000 53.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات بلال کر آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 01:08.280
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 01:03.120