مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شلیک غفور پقه ستار مهرانی 1200 52 8 01:13.27
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1600 51 2 01:45.50
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منوکید ناصر و محمد امین و عدنان بابائی ستار مهرانی 1600 55 1 01:41.07
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تایم هج جمیل عاشوری آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
شلیک عبدالوهاب پقه بنیامین جرجانی 1550 55 3 01:39.16
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آتام حاج خلیل مختومی 1550 52
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1550 51 4 01:41.66
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تایفون آرمین قزل بنیامین جرجانی 1200 55 1 01:12.43
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1550 52 3 01:37.80
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تایفون آرمین قزل 1550 55
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سرگل2 محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:03.48
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
منوکید عبدالله بابایی بنیامین جرجانی 1000 53 2 01:00.81
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تایم هج جمیل عاشوری بنیامین جرجانی 1200 53
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ماه سلطان مهرشاد و متین توماچ 1600 50
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سرگل2 محمد خان شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:04.35
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی آق اویلی بشگرد 1200 51 1 01:14.43
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شلیک عبدالوهاب پقه 1000 55
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرگار میکائیل جان کردی بنیامین جرجانی 1000 53 7 01:01.62
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ماه سلطان مهرشاد و متین توماچ بنیامین جرجانی 1000 50 8 01:02.03
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پرگار نعمت الله بستان سرا بنیامین جرجانی 1200 53 7 01:13.63
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شلیک عبدالوهاب پقه نورمحمد بهادر 1200 53 2 01:12.91
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اورگیت حسام شهرکردی ستار مهرانی 1200 52 2 01:12.14
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تایفون آرمین قزل ستار مهرانی 1600 55 5 01:44.49
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلسا ناصر کلته بنیامین جرجانی 1200 53 2 01:13.50
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سام طاهر امیری 1200 52
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بلک حمید حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1200 55 3 01:14.43
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی مهران عطا 1000 50 3 01:02.35
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تایم هج جمیل عاشوری 1600 52
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اورگیت حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:01.02
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پرگار حاجی مراد کردی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:01.06
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شلیک حاجی قربان بابکی نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:01.07
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تایفون آرمین قزل بنیامین جرجانی 1000 55 6 01:02.59
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:02.64
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن ری بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52 8 01:05.49
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آرتمن پرویز عبدالکریم کشمیری مسعود ارمشی 1000 52 11 01:09.53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی بنیامین جرجانی 1200 52 3 01:10.61
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اورگیت حسام شهرکردی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:01.44
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بلک حمید حمید رضا دانیالی بنیامین جرجانی 1600 55 4 01:44.97
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سام طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:02.11
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:05.50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آتام حاج خلیل مختومی 1000 52
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوچینی امیر حسین اسلام کیش بنیامین جرجانی 1200 50 4 01:15.77
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن ری بهمن میرزاعلی مهران عطا 1000 52 6 01:07.09
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دازقوش ابراهیم پقه ستار مهرانی 1550 52 5 01:42.56
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سام طاهر امیری 1200 52
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شلیک پهلوان رضا توماچ بنیامین جرجانی 1200 53 4 01:14.32
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتام حاج خلیل مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:03.54
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بلک حمید حمید رضا دانیالی ستار مهرانی 1550 55 1 01:44.68
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کوچینی خانم شفا بخش 1200 50
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آل مرد ملا احمد تراج 1200 53
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شلیک غفور پقه جواد آچاک 1200 53 4 01:14.56
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی جواد آچاک 1200 53 5 01:16.30
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) جواد آچاک 1200 50 7 01:13.95
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) بنیامین جرجانی 1200 55 2 01:13.31
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اورگیت حسام شهرکردی ستار مهرانی 1000 52 5 01:02.05
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای 1200 55
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازقوش ابراهیم پقه بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:15.34
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ماه سلطان رضا اونق و کاکاجان سالاری جواد آچاک 1000 55 5 01:02.37
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی بنیامین جرجانی 1000 56 4 01:02.32
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج پیمان قلرعطا 1200 53 7 01:14.49
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سام طاهر امیری بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:03.81
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شلیک عبدالوهاب پقه کمال دالی جه عطا 1000 53 6 01:04.82
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای آرمین آق آتابای 1000 55 8 01:04.19
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیدینا محمد میرزاعلی و حامد پقه 1000 50
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی خانم شفا بخش آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:02.76
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام طاهر امیری آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:05.35
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ماه گون دکتر میکاییل جعفربای متین مهرانی 1000 52 9 01:04.34
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
طوبی حاج گلدی آخوند تراج 1000 52
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی آرمین آق آتابای 1000 50 9 01:07.24
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 51 6 01:05.02
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:02.48
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ماه سلطان حلیم حاجی توماچ 1000 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
تومیریس محمد ارمیا چیره نور 1000 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 50
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:03.12
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات بلال کر آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:08.28