مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دومنیک محمدمهدی بابالوئی ستار مهرانی 2200 57.0 1 02:23.980
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رویال دیاموند محمدتقی و میثم بابالویی رامین قهرمانی 1000 50.0 3 01:00.580
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دومنیک محمدتقی بابالوئی ستار مهرانی 1000 55.0 2 01:00.940
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دومنیک محمدتقی بابالوئی ستار مهرانی 1200 53.0 2 01:12.060
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
کینگ آو اسپریت حمید تهراچی عید محمد غراوی 1000 52.0 11
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دومنیک محمدتقی بابالوئی یاسر جرجانی 1550 52.0 3 01:38.260
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دومنیک محمدتقی بابالولی نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 01:01.510
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فیوره حسام جمالی نورمحمد بهادر 1200 51.0 6 01:13.020
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مکس رویال ماهور جعفر آقائی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 01:04.430
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مکس رویال ماهور جعفر آقائی متین جرجانی 1000 50.0 8 01:06.150
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهسانور مرحوم آنه چیره نور پیمان قلرعطا 1000 51.0 10 01:06.760
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دومنیک محمدتقی بابالویی 1000 52.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مکس رویال ماهور جعفر آقائی 1000 50.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل یاسین مهندس عبدالحکیم سلاق 1550 54.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مهسانور مرحوم آنه چیره نور جواد آچاک 1550 51.0 10 01:43.680
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده ستار مهرانی 1000 52.0 4 01:03.140
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مکس رویال ماهور جعفر آقائی عید محمد غراوی 1000 50.0 5 01:06.690
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهسانور مرحوم آنه چیره نور کمال دالی جه عطا 1200 50.0 3 01:15.590
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهسانور مرحوم آنه چیره نور کمال دالی جه عطا 1000 53.0 3 01:03.070
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 8 01:06.400
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دومنیک محمدتقی بابالویی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 01:03.040
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ایل یاسین آی جان بدراقی جواد آچاک 1000 54.0 7 01:03.390
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهسانور طاها و سودا و مهسا چیره نور کمال دالی جه عطا 1000 51.0 2 01:03.240