مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فرانه عبدالغفار روشنی بنیامین جرجانی 1000 50.0 9 01:09.580
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایپک سام اسکندری آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 01:06.070
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد نادر صالح پور 1000 53.0 4 01:02.430
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی نادر صالح پور 1000 53.0 2 01:00.780
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی متین جرجانی 1000 53.0 4 01:00.530
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سلطانه محمدامین و متین جرجانی جواد آچاک 1600 51.0 7 01:47.800
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی نادر صالح پور 1000 53.0 1 01:01.310
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 01:04.820
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
معرکه نعمان جرجانی نادر صالح پور 1200 54.0 7 01:17.450
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 3 01:15.050
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فرانه عبدالغفار روشنی مهران صالحی فر 1550 50.0 10 01:51.010
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوفلیا نیما ساجدی جواد آچاک 1200 50.0 9
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
معرکه نعمان جرجانی نادر صالح پور 1200 52.0 2 01:15.940
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد 1000 52.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
فرانه عبدالغفار روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 9 01:05.600
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 7 01:07.720
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
معرکه مرحوم یوسف جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 4 01:04.680
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی 1000 50.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوفلیا نیما ساجدی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 01:03.920
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فرانه عبدالغفار روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 1 01:04.640
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 5 01:07.680