مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فرانه عبدالغفار روشنی بنیامین جرجانی 1000 50 9 01:09.58
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایپک سام اسکندری آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:06.07
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.43
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی نادر صالح پور 1000 53 2 01:00.78
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی متین جرجانی 1000 53 4 01:00.53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سلطانه محمدامین و متین جرجانی جواد آچاک 1600 51 7 01:47.80
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی نادر صالح پور 1000 53 1 01:01.31
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:04.82
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
معرکه نعمان جرجانی نادر صالح پور 1200 54 7 01:17.45
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی کمال دالی جه عطا 1۲00 52 3 01:15.05
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فرانه عبدالغفار روشنی مهران صالحی فر 1550 50 10 01:51.01
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوفلیا نیما ساجدی جواد آچاک 1200 50 9
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
معرکه نعمان جرجانی نادر صالح پور 1200 52 2 01:15.94
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد 1000 52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
فرانه عبدالغفار روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:05.60
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد ابوطالب چاریزاده 1000 52 7 01:07.72
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
معرکه مرحوم یوسف جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 4 01:04.68
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی 1000 50
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوفلیا نیما ساجدی ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:03.92
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فرانه عبدالغفار روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 01:04.64
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 01:07.68