مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکشن هج حاج شاپور ایزدی آرمین آق آتابای 1200 54.0 7 01:12.450
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی 2200 50.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
گلی جعفر عابدینی نورمحمد بهادر 1200 54.0 1 01:11.170
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده بنیامین جرجانی 1200 52.0 4 01:12.110
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1700 54.0 3 01:46.750
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 7 01:01.910
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 6 01:00.420
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرس دکتر رزیتا امیری فر بنیامین جرجانی 1000 52.0 8 01:00.560
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بالاهج حاج غفور جرجانی مبین قلرعطا 1000 52.0 5 01:00.360
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 01:12.330
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1200 57.0 3 01:11.280
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لطیفه جعفر عابدینی 1200 55.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
اکشن هج حاج شاپور ایزدی 1550 55.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آرس حامد چاوش 1550 54.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1550 50.0 4 01:38.630
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی کمال دالی جه عطا 1550 50.0 2 01:38.920
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 56.0 5 01:10.460
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 01:00.270
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 6 01:39.330
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1600 56.0 1 01:39.850
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 01:01.490
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلدن بل رسول و سلیم دوجی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 01:12.600
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابرسیاه جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 5 01:14.060
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1600 57.0 5 01:40.010
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 8 01:03.710
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بالاهج حسین دیزجی کمال دالی جه عطا 1200 50.0 5 01:11.260
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن بل حامد جباری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 01:01.050
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سیاتل ویو حامد کوچکی کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 01:44.740
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 4 01:01.200
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالاهج حسین دیزجی نادر صالح پور 1200 54.0 3 01:11.220
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 01:11.020
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مجستیک بهنام و حامد چاوش آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 01:13.040
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:12.240
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلدن بل حامد جباری 1200 52.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:12.190
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آل ویوا حاج شاپور ایزدی 1550 54.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1200 51.0 1 01:14.140
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 01:11.610
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 55.0 1 01:11.710
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 00:59.630
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:12.110
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:12.870
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آل ویوا حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 1 01:13.690
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
لطیفه جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 3 01:01.240
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 5 01:03.470
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اورکیشن مهدی نامجویان کمال دالی جه عطا 1000 53.0 6 01:07.020
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آل ویوا حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 01:01.180