مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکشن هج حاج شاپور ایزدی آرمین آق آتابای 1200 54 7 01:12.45
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی 2200 50
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
گلی جعفر عابدینی نورمحمد بهادر 1200 54 1 01:11.17
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده بنیامین جرجانی 1200 52 4 01:12.11
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1700 54 3 01:46.75
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 7 01:01.91
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 50 6 01:00.42
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرس دکتر رزیتا امیری فر بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:00.56
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بالاهج حاج غفور جرجانی مبین قلرعطا 1000 52 5 01:00.36
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:12.33
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1200 57 3 01:11.28
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لطیفه جعفر عابدینی 1200 55
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
اکشن هج حاج شاپور ایزدی 1550 55
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آرس حامد چاوش 1550 54
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1550 50 4 01:38.63
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی کمال دالی جه عطا 1550 50 2 01:38.92
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 56 5 01:10.46
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:00.27
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1550 52 6 01:39.33
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1600 56 1 01:39.85
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 01:01.49
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلدن بل رسول و سلیم دوجی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:12.60
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابرسیاه جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52 5 01:14.06
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1600 57 5 01:40.01
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی کمال دالی جه عطا 1000 50 8 01:03.71
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بالاهج حسین دیزجی کمال دالی جه عطا 1200 50 5 01:11.26
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن بل حامد جباری کمال دالی جه عطا 1000 52 6 01:01.05
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سیاتل ویو حامد کوچکی کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:44.74
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1000 51 4 01:01.20
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالاهج حسین دیزجی نادر صالح پور 1200 54 3 01:11.22
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:11.02
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مجستیک بهنام و حامد چاوش آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:13.04
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.24
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلدن بل حامد جباری 1200 52
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.19
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آل ویوا حاج شاپور ایزدی 1550 54
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1200 51 1 01:14.14
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجستیک بهنام و حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:11.61
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 55 1 01:11.71
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکشن هج حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 00:59.63
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گلی جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.11
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.87
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آل ویوا حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:13.69
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
لطیفه جعفر عابدینی کمال دالی جه عطا 1000 54 3 01:01.24
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فیوره حسام جمالی کمال دالی جه عطا 1000 51 5 01:03.47
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اورکیشن مهدی نامجویان کمال دالی جه عطا 1000 53 6 01:07.02
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آل ویوا حاج شاپور ایزدی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:01.18