مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ماوی بنیامین بسیم عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5 01:02.720
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ماوی بنیامین بسیم عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 3 01:03.580
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نومان مائده نورای 1000 52.0