مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آهوجه مهندس میر حیدری علی عطایی 2200 52.0 1 02:52.750
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یل فام مهندس میرحیدری آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 01:08.400
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شادکام مهندس میرحیدری آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 01:10.210
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سایراز مهندس میر حیدری علی عطایی 1550 51.0 7 02:04.150
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
استاربوی شاهین اسرا و آسیه گوگ نژاد جواد آچاک 1550 53.0 4 01:56.790
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آهوجه مهندس میر حیدری علی عطایی 1200 52.0 1 01:25.280
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شادکام مهندس میرحیدری آرمین آق آتابای 1600 52.0 6 02:03.370
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آهوجه مهندس میر حیدری علی عطایی 1000 52.0 4 01:12.730
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
استاربوی شاهین مهدی شاهین بنیامین جرجانی 1200 53.0 4 01:25.060
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سایراز مهندس میر حیدری 1200 51.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
یل فام مهندس میرحیدری آرمین آق آتابای 1600 52.0 3 01:56.210
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی رامین قهرمان 1200 50.0 7 01:33.780
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن استار مهدی شاهین آرمین آق آتابای 1200 50.0 6 01:27.000
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آهوجه مهندس میر حیدری علی عطایی 1200 52.0 4 01:27.050
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سایراز مهندس میر حیدری رامین قهرمان 1000 52.0 9 01:15.810
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
استاربوی شاهین مهدی شاهین نورمحمد بهادر 1000 54.0 5 01:12.550
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شادکام مهندس میرحیدری پیمان قلرعطا 1200 52.0 3 01:23.450
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شادکام مهندس میرحیدری نورمحمد بهادر 1000 54.0 2 01:13.540
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن استار مهدی شاهین 1000 50.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آی سن شاهی حاج داود شاهی 1000 50.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
استاربوی شاهین مهدی شاهین نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 01:13.570
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 01:13.170
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
یل فام مهندس میرحیدری پیمان قلرعطا 1200 52.0 5 01:24.370
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آهوجه مهندس میر حیدری جواد آچاک 1200 52.0 6 01:31.150
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گلدن استار مهدی شاهین جواد آچاک 1200 53.0 3 01:27.260
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سایراز مهندس میر حیدری متین جرجانی 1200 52.0 7 01:28.460
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی 1200 50.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یل فام مهندس میرحیدری جواد آچاک 1200 54.0 1 01:25.940
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شادکام مهندس میرحیدری نادر صالح پور 1200 54.0 4 01:26.740
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
استاربوی شاهین مهدی شاهین 1000 52.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سایراز مهندس میر حیدری رامین قهرمان 1000 50.0 2 01:14.520
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلدن استار مهدی شاهین نورمحمد بهادر 1000 51.0 3 01:13.340
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ونوس سرمدی آسا سرمدی بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 01:17.050
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آهوجه مهندس میر حیدری رامین قهرمان 1000 52.0 4 01:15.490
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آی سن شاهی حاج داود شاهی طاهر گوگ نژاد 1000 50.0 8 01:18.260
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سایراز مهندس میر حیدری رامین قهرمان 1000 50.0 7 01:17.290
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی مهرداد خوجملی 1000 50.0 4 01:16.310
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
یل فام مهندس میرحیدری طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:12.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شادکام مهندس میرحیدری طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 3 01:13.010
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یل فام مهندس میرحیدری بنیامین جرجانی 1000 54.0 2 01:12.050
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شادکام مازیار ساربانی ومهندس میرحیدری طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 1 01:14.160
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ونوس سرمدی آسا سرمدی رامین قهرمان 1000 53.0 3 01:16.660
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آهوجه مهندس میر حیدری علی عطایی 1000 52.0 5 01:18.320