مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل 1600 52
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل رامین قهرمان 1000 52 9 01:16.38
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل رامین قهرمان 1200 54 2 01:29.34
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:14.52
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:16.76