مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ریو لیون فرهاد قائمی جواد آچاک 1200 50 6 01:15.01
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ریوآچا فرهاد قائمی جواد آچاک 1000 50 6 01:00.66
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ریوآچا فرهاد قائمی 1200 51
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ریومیرا آرش و امین وطن دوست 1200 50
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریوبندر امین رادان ستار مهرانی 1000 58 8 01:01.86
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ریو لیون فرهاد قائمی 1000 50
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ریو کوئین فرهاد قائمی 1000 50
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریوآچا فرهاد قائمی متین جرجانی 1000 50 3 01:00.99
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریومیرا آرش و امین وطن دوست 1000 50
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ریوآچا چاپقانه قابوس صیادی متین جرجانی 1000 50 1 01:03.14
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ریومیرا آرش و امین وطن دوست 1200 50
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ریومیرا آرش و امین وطن دوست متین جرجانی 1000 50 1 01:01.15