مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آسپایر عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر نادر صالح پور 2200 53
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مبارک حاج الله بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 01:00.77
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آسپایر رمیصا و سما عالی بنیامین جرجانی 1550 53 5 01:39.07
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آسپایر حاج کاکا مفیدی آرمین آق آتابای 1200 50 4 01:12.41
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مبارک حاج الله بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55 6 01:01.68
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
تای سوران آرمین قزل 1000 52
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مبارک حاج الله بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55 5 01:12.91
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آسپایر عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر بنیامین جرجانی 1600 51 2 01:41.83
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تای سوران آرمین قزل بنیامین جرجانی 1200 52 5 01:12.25
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مبارک منصور و سلما ایری بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:03.19
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلدن ری بهمن میرزاعلی بنیامین جرجانی 1000 52 7 01:06.86
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی ستار مهرانی 1200 52 2 01:16.03
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بلک حمید حمید رضا دانیالی بنیامین جرجانی 1200 55 4 01:18.02
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تای سوران آرمین قزل بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:02.48
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج آرمین آق آتابای 1000 54 6 01:02.25
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تای سوران آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:02.83
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
لیلی ناز امان قلی هاشمن آرمین آق آتابای 1000 50 8 01:04.21
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تای سوران آرمین قزل آرمین آق آتابای 1000 51 3 01:03.12
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بلک حمید حمید رضا دانیالی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:05.32
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بلک حمید حمید رضا دانیالی آرمین آق آتابای 1000 52 6 01:05.44