مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نجیب خان کوروش خیری ستار مهرانی 1200 56.0 2 01:11.210
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ریگان جواد صلواتی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 2 01:11.010
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد آق اویلی بشگرد 1200 53.0 5 01:13.560
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
املیانو سینا زارع آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 01:04.380
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نجیب خان قربانقلی آق ستار مهرانی 1550 54.0 2 01:36.640
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریگان جواد صلواتی جواد آچاک 1200 53.0 1 01:11.610
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
املیانو سینا زارع آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 01:02.750
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریگان جواد صلواتیان آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 01:01.330
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری پیمان قلرعطا 1200 52.0 4 01:11.370
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جان سینا سینا زارع 1200 52.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری پیمان قلرعطا 1200 56.0 1 01:11.580
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نجیب خان علی صولتی پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 01:01.120