مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نجیب خان کوروش خیری ستار مهرانی 1200 56 2 01:11.21
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:13.56
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ریگان جواد صلواتی آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:11.01
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نجیب خان قربانقلی آق ستار مهرانی 1550 54 2 01:36.64
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
املیانو سینا زارع آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:04.38
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریگان جواد صلواتی جواد آچاک 1200 53 1 01:11.61
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
املیانو سینا زارع آق اویلی بشگرد 1000 52 4 01:02.75
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریگان جواد صلواتیان آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:01.33
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری پیمان قلرعطا 1200 52 4 01:11.37
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جان سینا سینا زارع 1۲00 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری پیمان قلرعطا 1200 56 1 01:11.58
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نجیب خان علی صولتی پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:01.12