مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
لطیفه جعفر عابدینی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 4 01:11.710
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دنی مون حاج آقا آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1200 50.0 5 01:11.810
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ارس هلدینگ حاجی آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1200 55.0 3 01:11.990
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ریوآچا حاجی قربان کدخدا قائمی ابوطالب چاریزاده 1200 50.0 5 01:12.170
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ماوی بنیامین بسیم عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 1 01:01.670
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نارسیس هورس ایران عبدالرحیم آرامیده 1600 52.0 6 01:44.700
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ریو لیون حاج قربان کدخدا قائمی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 6 01:03.120
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
المنار محمد صفا و الناز آق 1200 53.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مستردن علیرضا تارک عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 4 01:12.020
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ارس هلدینگ حاجی آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 00:59.630
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
المنار حاج عبدی سید مختوم بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 01:01.290
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اورکیشن محسن نیلی 1200 52.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ماوی بنیامین بسیم 1000 50.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دنی مون حاج آقا آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 5 01:01.190
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نارسیس هورس ایران عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 01:00.680
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نارسیس هورس ایران عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 3 01:01.870
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
المنار شهید قوردی آق و مرحوم خداوردی آق و مرحومه آق بی بی کوچکی محمد خوجملی 1000 52.0 6 01:03.650
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ارس هلدینگ حاجی آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 01:00.620
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
دنی مون حاج آقا آقازاده 1000 51.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سویلای مرحوم حاج مشهد قلی سلاق عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 8 01:05.830
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ارس هلدینگ حاجی آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 01:01.190
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنی مون حاج آقا آقازاده عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 1 01:01.480