مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوبلا نیاز دیوه عبدالحلیم قبادی 1600 50.0 8 01:47.490
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اوبلا نیاز دیوه آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 01:02.880