مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کاساندرا ایل شن داوودی پور نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:00.80
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سل اشتون رشید مرجانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 11 01:17.48