مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عروسک حاج رحمت الله و پرویز کاظمی کمال دالی جه عطا 1600 51.0 8 01:48.030
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
جیران رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 01:01.500
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نفس بهرام و شهرام نشاط نورمحمد بهادر 1200 54.0 1 01:12.440
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یاشار بهرام و شهرام نشاط کمال دالی جه عطا 1200 54.0 2 01:12.620
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عروسک رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 01:02.760
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
جیران بهروز کوبش و عبدالحی سیامی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 01:00.870
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 01:03.490
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
یاشار بهرام و شهرام نشاط پیمان قلرعطا 1200 53.0 3 01:13.830
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
جیران حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 01:01.340
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 01:04.300
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یاشار شهرام نشاط پیمان قلرعطا 1000 54.0 4 01:02.810
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عروسک تاجم حاجی اونق پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 01:04.970
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عروسک تاجم حاجی اونق پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 01:07.200
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تیزاب صحرا مهندس کاظمی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 01:06.940
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تیزاب صحرا مهندس کاظمی عید محمد غراوی 1000 52.0 4 01:05.540
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تیزاب صحرا امین و طاها کاظمی بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 01:06.170
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تیزاب صحرا امین و طاها کاظمی 1000 52.0