مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شاه سوین امین سلیمانی علی رضا شامیر 1000 50 6 01:04.30
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1550 50 9 01:43.59
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پامادور صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 52 3 01:13.62
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دمبرمز خدای بردی پقه نورمحمد بهادر 1200 55 7 01:15.62
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1550 50 1 01:42.10
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوکی دی عابد رهبر نورمحمد بهادر 1200 50 6 01:16.23
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دمبرمز ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه نورمحمد بهادر 1200 55 8 01:15.32
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
آلکس مهسان عسگریان کمال دالی جه عطا 1200 53 7 01:15.98
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پایرسون امید میرزاعلی 1000 52
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پامادور صوفیا رضوانی جواد آچاک 1000 52 4 01:01.99
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1200 50 5 01:15.87
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
گلدن داز حاج محمد پقه نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:05.84
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
نیو کارناوال امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی نورمحمد بهادر 1200 50 10 01:16.98
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر ۱۲۰۰ 50
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
خان یلمه حاج رجب یلمه نورمحمد بهادر 1000 55 2 01:01.81
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 51 6 01:15.48
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کارولین مرحوم علی یلبنده 1000 51
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 1200 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شاه سوین دکتر آرمان آل جلیل پیمان قلرعطا 1200 50 6 01:17.31
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دمبرمز قربان سن سبلی و ناصر کسلخه نورمحمد بهادر 1000 54 3 01:03.26
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی جواد آچاک 1000 50 3 01:02.24
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 1000 53 8 01:03.49
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
جم استون سینا و سمیه شکرالله زاده 1000 52
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:05.30
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جم استون سینا و سمیه شکرالله زاده آق اویلی بشگرد 1000 56 1 01:01.14