مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
نان آور کاکا مهرانی و علی نویدی جواد آچاک 1550 52 3 01:41.26
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نان آور رجب ورشیدمهرانی متین مهرانی 1000 52 6 01:03.38
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نان آور رجب ورشیدمهرانی مهران عطا 1600 52 6 01:47.69
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نان آور حاج تویلی مهرانی مهران عطا 1200 52 5 01:16.31