مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بیب بیب خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی جواد آچاک 1000 50.0 8 01:04.580
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آچیلای بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته کمال دالی جه عطا 1000 50.0 8 01:03.550
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ال سامر محمد علیکاهی متین مهرانی 1000 52.0 9 01:09.830
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گرشاسب اراز محمد قرنجیک متین مهرانی 1000 52.0 7 01:14.370
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آچیلای مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 11 01:07.730
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کارن نصیرنیاز پورگنبدی و محمد مبین کلته 1000 52.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 7 01:02.520
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 2 01:04.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 2 01:03.140