مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بیب بیب خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی جواد آچاک 1000 50 8 01:04.58
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آچیلای بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته کمال دالی جه عطا 1000 50 8 01:03.55
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ال سامر محمد علیکاهی متین مهرانی 1000 52 9 01:09.83
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گرشاسب اراز محمد قرنجیک متین مهرانی 1000 52 7 01:14.37
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آچیلای مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 50 11 01:07.73
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کارن نصیرنیاز پورگنبدی و محمد مبین کلته 1000 52
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 52 7 01:02.52
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 54 2 01:04.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جاهیل محمود صیادی ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 01:03.14