مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
لابرادور مخد و جلیل نیازی امیر مختومی 1000 50.0 8 01:06.690
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 2 01:04.470
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر ستار مهرانی 1000 55.0 7 01:04.080
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گلدتیک آنجان و انه گلدی اونق بنیامین جرجانی 1000 50.0 5 01:07.520