مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پهلوان سیدمسعود صمدی پیمان قلرعطا 1200 53 6 01:12.60
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مسترجی اراز محمد و محمود محمد آلق پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:02.98
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
پهلوان سیدمسعود صمدی پیمان قلرعطا 1000 53 7 01:02.95