مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قاینار سام سابقی ستار مهرانی 1000 53 2 01:08.32
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دستم گل صوفیان یلدا مختاری جواد آچاک 1000 50 6 01:11.46
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یلدا مختاری یلدا مختاری پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:17.15
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
قاینار آریا الهامی ستار مهرانی 1600 53 4 01:59.60
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قاینار آریا الهامی ستار مهرانی 1600 54 1 01:57.16
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دستم گل صوفیان یلدا مختاری جواد آچاک 1200 50 5 01:26.10
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
جادوسنجر امید صلاحی ستار مهرانی 1200 54 7
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قاینار آریا الهامی نادر صالح پور 1000 54 4 01:14.88
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جادوسنجر امید صلاحی نورمحمد بهادر 1200 53 3 01:30.24
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
قاینار آریا الهامی نورمحمد بهادر 1200 52 2 01:25.98
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یلدا مختاری یلدا مختاری نورمحمد بهادر 1000 50 6 01:17.07
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قاینار علیرضا جلالی نورمحمد بهادر 1000 52 4 01:13.44