مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قاینار سام سابقی ستار مهرانی 1000 53.0 2 01:08.320
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دستم گل صوفیان یلدا مختاری جواد آچاک 1000 50.0 6 01:11.460
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یلدا مختاری یلدا مختاری پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 01:17.150
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
قاینار آریا الهامی ستار مهرانی 1600 53.0 4 01:59.600
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قاینار آریا الهامی ستار مهرانی 1600 54.0 1 01:57.160
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دستم گل صوفیان یلدا مختاری جواد آچاک 1200 50.0 5 01:26.100
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
جادوسنجر امید صلاحی ستار مهرانی 1200 54.0 7
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قاینار آریا الهامی نادر صالح پور 1000 54.0 4 01:14.880
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جادوسنجر امید صلاحی نورمحمد بهادر 1200 53.0 3 01:30.240
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
قاینار آریا الهامی نورمحمد بهادر 1200 52.0 2 01:25.980
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یلدا مختاری یلدا مختاری نورمحمد بهادر 1000 50.0 6 01:17.070
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قاینار علیرضا جلالی نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 01:13.440