مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سیس داود اعتمادی فر امین محمدی 1200 50.0 6 01:14.960
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آی سیس داود اعتمادی فر آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 01:04.890
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آی سیس داود اعتمادی فر عبدالرحیم آرامیده 1550 51.0 2 01:46.310
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی سیس داود اعتمادی فر رامین قهرمان 1200 50.0 3 01:17.860
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
آی سیس داود اعتمادی فر 1000 50.0