مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آلچی بای مرحوم عطا پناه نادر صالح پور 1000 52 5 01:00.02
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:01.83
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دبی استار ایلهان و سینان نیازی ابوطالب چاریزاده 1200 52 6 01:12.59
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مک لارن سید امیر رضا تقوی ابوالفضل دهقان 1000 52 4 01:01.14
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پانامرا حاج محمد سلطانی امین محمدی 1200 52 6 01:12.46
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دارنل بوی جلیل دوگونچی و باباصفا رحیمی مهرداد خوجملی 1000 52 8 01:07.20
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مک لارن سید امیر رضا تقوی آق اویلی بشگرد 1200 52 4 01:12.73
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آلچی بای عطا پناه آق اویلی بشگرد 1200 53 4 01:12.58
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پانامرا حاج محمد سلطانی عبدالحلیم قبادی 1000 52 6 01:01.17
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دارنل بوی جلیل دوگونچی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:06.22
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آلچی بای حاجی داده قره ئی نادر صالح پور 1200 52 2 01:12.98
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آلچی بای حاجی دده قره ئی پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:02.61