مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 00:58.830
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آروشا عارف و عرفان نیازی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 6 01:01.510
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 1 01:10.550
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آروشا عارف و عرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 7 01:02.010
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 00:59.390
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دایاناهج حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 2 01:00.650
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کایزن حاج طاهر جرجانی 1000 55.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کایزن شهاب امیری کمال دالی جه عطا 1000 55.0 1 01:01.700
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نورمحمد بهادر 1000 50.0 7 01:01.320
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کایزن حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 3 01:02.990
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کایزن حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 01:02.260