مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 00:58.83
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آروشا عارف و عرفان نیازی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 6 01:01.51
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:10.55
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آروشا عارف و عرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 50 7 01:02.01
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آکام عارف وعرفان نیازی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 00:59.39
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دایاناهج حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 55 2 01:00.65
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کایزن حاج طاهر جرجانی 1000 55
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کایزن شهاب امیری کمال دالی جه عطا 1000 55 1 01:01.70
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:01.32
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کایزن حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 54 3 01:02.99
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کایزن حاج طاهر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.26