مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تماشا کاکاجان و صلاح الدین سخاوت بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 00:59.640
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تماشا کاکاجان و صلاح الدین سخاوت 1000 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تماشا مهدی و قیوم کرد رامین قهرمان 1000 52.0 6 01:01.330
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلسا ناصر کلته کمال دالی جه عطا 1000 53.0 7 01:02.270
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تماشا مهدی و قیوم کرد رامین قهرمان 1000 52.0 1 01:00.770
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلسا سارا سینا شیخ پور رامین قهرمان 1000 51.0 2 01:02.060
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلسا سارا سینا شیخ پور آق اویلی بشگرد 1200 50.0 3 01:15.160
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گلسا رسول و مهندس محمد شیخ پور ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 9 01:04.270
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تماشا مرحوم نورالله ایشان سیدی بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 01:03.480