مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان آق اویلی بشگرد 1000 55 3 01:03.10
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان آق اویلی بشگرد 1200 55 5 01:14.95
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان ابوالفضل دهقان 1000 52 5 01:03.93