مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی جواد آچاک 1200 54.0 7 01:13.340
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بنهور احمدو بنیامین موحد کمال دالی جه عطا 1000 54.0 7 01:03.980
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی جواد آچاک 1600 54.0 6 01:45.230
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بنهور احمدو بنیامین موحد 1200 54.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بنهور احمدو بنیامین موحد ستار مهرانی 1000 53.0 3 01:03.420
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوبلا نیاز دیوه امین محمدی 1000 50.0 6 01:03.360
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی پیمان قلرعطا 1200 54.0 1 01:14.500
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 5 01:05.130
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اوبلا نیاز دیوه آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 01:05.870
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوبلا نیاز دیوه آق اویلی بشگرد 1200 50.0 4 01:16.010
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایزابوی حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0 4 01:15.420
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ایزابوی حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 7 01:05.210
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اوبلا نیاز دیوه نورمحمد بهادر 1000 50.0 9 01:05.930
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ایزابوی حکیم ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 54.0 4 01:04.180