مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رونین سروین بهنام دیه جی بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 01:10.600
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کوانتوم بهنام دیه جی ستار مهرانی 1200 53.0 3 01:11.400
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 55.0 2 00:59.840
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کوانتوم بهنام دیه جی عید محمد غراوی 1000 54.0 5 01:01.240
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کوانتوم مهندس داریوش کر کمال دالی جه عطا 1200 56.0 1 01:11.670
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کوانتوم بهنام دیه جی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:01.500
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 58.0 1 01:00.290
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
هچ دیو جلیل قره جه آق اویلی بشگرد 1200 58.0 1 01:10.420
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رونین سروین بهنام دیه جی بنیامین جرجانی 1200 54.0 1 01:11.900
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رونین سروین بهنام دیه جی کمال دالی جه عطا 1000 56.0 1 01:01.740
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوانتوم مهندس داریوش کر آق اویلی بشگرد 1000 54.0 2 01:01.750
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1200 56.0 4 01:13.220
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کوانتوم بهنام دیجی نادر صالح پور 1200 54.0 4 01:14.280
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
رونین سروین حبیب الله و یوسف دیه جی عید محمد غراوی 1000 54.0 2 01:01.750
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 54.0 1 01:02.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کوانتوم بهنام دیجی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 6 01:03.280
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کوانتوم مهندس داریوش کر آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 01:02.330