مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رونین سروین بهنام دیه جی بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:10.60
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کوانتوم بهنام دیه جی ستار مهرانی 1200 53 3 01:11.40
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 55 2 00:59.84
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کوانتوم بهنام دیه جی عید محمد غراوی 1000 54 5 01:01.24
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کوانتوم مهندس داریوش کر کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:11.67
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کوانتوم بهنام دیه جی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:01.50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 58 1 01:00.29
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
هچ دیو جلیل قره جه آق اویلی بشگرد 1200 58 1 01:10.42
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رونین سروین بهنام دیه جی بنیامین جرجانی 1200 54 1 01:11.90
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رونین سروین بهنام دیه جی کمال دالی جه عطا 1000 56 1 01:01.74
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوانتوم مهندس داریوش کر آق اویلی بشگرد 1000 54 2 01:01.75
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1200 56 4 01:13.22
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کوانتوم بهنام دیجی نادر صالح پور 1200 54 4 01:14.28
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
رونین سروین حبیب الله و یوسف دیه جی عید محمد غراوی 1000 54 2 01:01.75
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رونین سروین بهنام دیه جی ستار مهرانی 1000 54 1 01:02.22
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کوانتوم بهنام دیجی ابوطالب چاریزاده 1000 54 6 01:03.28
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کوانتوم مهندس داریوش کر آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:02.33