مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
وننو حالت قلی ناظری 1200 51
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
وننو حالت قلی ناظری عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 51 9 01:54.51
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
وننو حالت قلی ناظری عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 1 01:04.23