مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامین محمد امین جرجانی مهران صالحی فر 1000 55.0 2 01:01.530
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سامین محمد امین جرجانی آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 01:01.790
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فریا محمد امین جرجانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:03.060
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فریا محمد امین جرجانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:04.240
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سامین محمد امین جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 01:04.740
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سامین محمد امین جرجانی 1200 54.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سامین محمد امین جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 01:04.140