مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دازقوش دایان قرباش و حامد و هادی پقه پیمان قلرعطا 2200 50.0 5 02:26.070
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آیهان 2 شهید اترک طیار 1600 52.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آیهان 2 دنیزخان و بهمن شیرمحمدلی 1000 52.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
باب جوی محمد ظفریان پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 01:01.580
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آیهان 2 دنیز شیرمحمدلی و محمد نصیر گری پیمان قلرعطا 1550 52.0 5 01:39.600
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جانام احسان ایزدی 1550 52.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گل آی جهان محمد امین و سینا ایری پیمان قلرعطا 1550 50.0 6 01:45.990
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازقوش ابراهیم پقه پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 01:12.530
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازقوش ابراهیم پقه پیمان قلرعطا 1550 52.0 6 01:40.840
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
باب جوی بهزاد حیدری پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 01:01.110