مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی ستار مهرانی 1000 52 9 01:14.88
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اوکتای خان قاسم کوچک نژاد 1200 52
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:16.37
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی نورمحمد بهادر 1000 54 2 01:15.93