مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فانتستیک کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 1 01:01.680
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 8 01:01.750
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتی گل محمد حسین گلستان پور نادر صالح پور 1200 51 8 01:15.850
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1200 50 8 01:13.350
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیندا کاوه اختراعی 1000 50
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1200 52 11 01:15.440
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فانتستیک کاوه اختراعی 1000 52
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
میس گلد نادر و ناصر میکائیلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 1 01:01.150
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سیتی گل محمد حسین گلستان پور نادر صالح پور 1550 51 1 01:40.620
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 52 7 01:52.870
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.580
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1000 52 6 01:01.570
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مستردن علیرضا تارک نادر صالح پور 1200 52 3 01:12.490
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1200 50 1 01:13.060
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترنادو کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 1 01:00.490
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.540
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ایلیا ایلیا چرکزی 1000 52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی نادر صالح پور 1000 52 5 01:00.590
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلیا ایلیا چرکزی 1000 52
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.000
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ترنادو کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 4 01:02.110
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1000 52 4 01:02.820
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 0 7 01:06.050
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایلیا ایلیا چرکزی بنیامین آرتا 1000 52 1 01:04.310
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شمبوم سردارآزمون و علیرضا چرکزی نادر صالح پور 1200 53 5 01:14.590
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی نادر صالح پور 1200 54 2 01:14.190
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آلتون آتا مرحوم افق عطا عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 2 01:04.630
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاتیانا کاوه اختراعی 1550 50
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی نادر صالح پور 1000 60 4 01:00.780
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سریک سردار و سولماز آزمون 1000 52
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد نادر صالح پور 1200 53 4 01:14.590
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1200 52 3 01:14.540
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ترنادو کاوه اختراعی 1000 52
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سریک سردار و سولماز آزمون نادر صالح پور 1000 54 1 00:59.350
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.730
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اگتروس دکتر مجید مفیدی و مهندس امین پنق نادر صالح پور 1000 53 6 01:03.990
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1000 50 2 01:02.970
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد 1000 53
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلتون آتا مرحوم افق عطا 1000 52