مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فانتستیک کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 1 01:01.68
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 8 01:01.75
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتی گل محمد حسین گلستان پور نادر صالح پور 1200 51 8 01:15.85
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1200 50 8 01:13.35
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیندا کاوه اختراعی 1000 50
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1200 52 11 01:15.44
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فانتستیک کاوه اختراعی 1000 52
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
میس گلد نادر و ناصر میکائیلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 1 01:01.15
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سیتی گل محمد حسین گلستان پور نادر صالح پور 1550 51 1 01:40.62
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 52 7 01:52.87
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.58
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1000 52 6 01:01.57
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مستردن علیرضا تارک نادر صالح پور 1200 52 3 01:12.49
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1200 50 1 01:13.06
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترنادو کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 1 01:00.49
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.54
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ایلیا ایلیا چرکزی 1000 52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی نادر صالح پور 1000 52 5 01:00.59
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلیا ایلیا چرکزی 1000 52
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.00
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ترنادو کاوه اختراعی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 4 01:02.11
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی نادر صالح پور 1000 52 4 01:02.82
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
تاتیانا کاوه اختراعی نادر صالح پور 1000 7 01:06.05
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایلیا ایلیا چرکزی بنیامین آرتا 1000 52 1 01:04.31
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شمبوم سردارآزمون و علیرضا چرکزی نادر صالح پور 1200 53 5 01:14.59
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی نادر صالح پور 1۲00 54 2 01:14.19
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آلتون آتا مرحوم افق عطا عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 2 01:04.63
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاتیانا کاوه اختراعی 1550 50
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی نادر صالح پور 1000 60 4 01:00.78
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سریک سردار و سولماز آزمون 1000 52
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد نادر صالح پور 1200 53 4 01:14.59
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1200 52 3 01:14.54
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ترنادو کاوه اختراعی 1000 52
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سریک سردار و سولماز آزمون نادر صالح پور 1000 54 1 00:59.35
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.73
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اگتروس دکتر مجید مفیدی و مهندس امین پنق نادر صالح پور 1000 53 6 01:03.99
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
شمبوم سردارآزمون نادر صالح پور 1000 50 2 01:02.97
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد 1000 53
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلتون آتا مرحوم افق عطا 1000 52