مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
صوت شکن اویس دوگونچی 1200 53
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
صوت شکن اسرا دوگونچی ستار مهرانی 1550 55 2 01:43.74
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
صوت شکن اسرا دوگونچی رامین قهرمان ۱۲۰۰ 53 2 01:02.85
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی جواد آچاک 1000 55 2 01:04.01
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی بنیامین جرجانی 1000 54 4 01:04.62