مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
صوت شکن اویس دوگونچی 1200 53.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
صوت شکن اسرا دوگونچی ستار مهرانی 1550 55.0 2 01:43.740
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
صوت شکن اسرا دوگونچی رامین قهرمان 1000 53.0 2 01:02.850
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی جواد آچاک 1000 55.0 2 01:04.010
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی بنیامین جرجانی 1000 54.0 4 01:04.620